top of page

Innovatiever worden - in je organisatie, je team, je werk (1)

4 uitdagingen

Wanneer je managers en ondernemers vraagt of innovatie belangrijk is voor de toekomst van hun organisatie zeggen negen van de tien: ‘innovatie is heel belangrijk’. Als je aan diezelfde mensen vraagt hoe tevreden ze zijn met de prestaties van hun organisatie op dit gebied dan is maar ongeveer 20-25 % positief. De ambities zijn dus duidelijk, maar de resultaten vallen vaak tegen (Accenture, 2015).

Er is blijkbaar een kloof tussen wat we belangrijk vinden en wat we bereiken met innovatie. Wat zijn de uitdagingen daarachter ? En wat kunnen we doen om die kloof te overbruggen of te verkleinen ? Voortbouwend op de inzichten van een aantal internationale experts, onderscheiden wij vier grote uitdagingen (zie o.a. Cooper, 2017 en Kuratko et al. 2014) .

1. Welke innovatie zoeken we ?

De eerste uitdaging is te bepalen wat voor soort innovatie of vernieuwing je zoekt. Hierbij spelen twee vragen een belangrijke rol:

Hoeveel en hoe ingrijpend wil je vernieuwen ? Het doel kan zijn om vooral verbeteringen door te voeren in de bestaande diensten en producten. Maar je kunt je ook richten op meer radicale vernieuwingen, waarbij nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld. Verbeteringen op de korte termijn zijn vaak concreter en kunnen snel resultaten opleveren. Innovaties voor de lange termijn zijn meer onzeker, maar kunnen meer potentie hebben voor de organisatie. Organisaties moeten een keuze maken over de mix van de verschillende typen innovatie – incrementeel, radicaal en alles wat daar tussen zit. Doen ze dat niet dan zie je vaak de korte termijn vernieuwingen de overhand krijgen. Met potentieel negatieve gevolgen voor het succes in de toekomst.

De tweede vraag is: wat voor soort vernieuwing wordt er gezocht ? Klassiek wordt gedacht in product- en proces-innovatie. Maar er is veel meer mogelijk. Bedrijven laten kansen liggen wanneer ze eenzijdig voortborduren op wat ze nu al aanbieden. De keuze is groot: producten, diensten, verdienmodellen, samenwerken met je klant, distributievormen, nieuwe technologieën in de productie, digitale platforms, enzovoorts. De kunst is een goede combinatie te maken van een aantal typen innovatie die voor jouw doelgroep relevant is.

2. Waar in de organisatie gaan we innoveren?

Een tweede uitdaging de organisatie van innovatie. Wie is er verantwoordelijk ? Welke personen, welk team, welke afdeling gaat er mee aan de slag ? Hebben zij voldoende middelen en vrijheid om nieuwe zaken te ontwikkelen ? En worden die nieuwe oplossingen geaccepteerd en geïntegreerd in de organisatie ? Het gaat hier vooral om het vinden van een goede balans tussen vrijheid en autonomie van de vernieuwers aan de ene kant en afstemming en integratie binnen het bedrijf aan de andere kant.

Het is ook belangrijk om te kijken wat je zelf wilt doen en wat je buiten de organisatie kunt halen. Open innovatie en het werken met externe partijen (experts, toeleveranciers, klanten) kunnen duidelijke voordelen opleveren. Samenwerken is voor vernieuwing een belangrijke voorwaarde. De uitdaging is om nieuwe en slimme combinaties te maken tussen mensen uit verschillende delen van de organisatie en tussen verschillende specialisaties en functies.

3. Hoe sturen we het proces van idee naar toepassing ?

Als je iets over innovatie-management leest gaat het meestal over het proces. Er zijn veel methoden en manieren om dat innovatieproces in goede banen te leiden: Lean startup, Design thinking, Stage-gate, co-creatie met klanten, top-down en bottom-up, enzovoorts. Het blijkt dat veel mensen en bedrijven best productief zijn in het bedenken en ontwikkelen van nieuwe ideeën en oplossingen. Maar hoe verder je komt in de ontwikkeling van een idee en hoe dichter je komt bij de toepassing en de markt opgaan, hoe lastiger het vaak blijkt te worden. Het taaie werk om mensen mee te krijgen achter een nieuwe oplossing, operationele problemen op te lossen, uitwerken van oplossingen enz. is minder sexy en cool dan ideeën genereren, maar bepaalt vaak wel het succes.

4. Wie gaat het doen ?

En welke kwaliteiten heb je nodig ?Een vierde uitdaging zijn competenties en de mind-set de mensen die met innovatie bezig zijn. Je kunt nog zo’n overtuigende strategie hebben of een heldere organisatiestructuur en een goed proces, als je geen mensen hebt met kwaliteiten voor innovatie wordt het lastig. Welke kwaliteiten zijn dat dan ? Daar is best veel onderzoek naar gedaan. Denk aan ondernemerschap, kunnen experimenteren, netwerken, vragen stellen, associëren, combineren en natuurlijk ook implementeren. Het gaat om een mix van talenten en kwaliteiten en een cultuur waarin mensen ook met elkaar willen samenwerken.

Hoe nu verder ? Lees deel 2.

--------------------------------

  • Accenture (2015) US innovation survey: clear vision, cloudy execution

  • Cooper (2017) We’ve come a long way baby. Journal of Product Innovation Management, 34 (3), 387-391.

  • Kuratko, Covin & Hornsby (2014). Why implementing corporate innovation is so difficult. Business Horizons, 57(5), 647-655.

  • Thomke & Randal (2014). The magic of innovation. The European Business Review.

bottom of page